ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ยี่ห้อ Symphony


ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ยี่ห้อ Symphony
1. ที่นอนลมท้ำจำกไนลอนเคลือบพีวีซีถ่ำยเทอำกำศได้ดี กันน้ำ
2. มีชำยผ้ำหัว-ท้ำย ด้ำนละ 30 cm.ส้ำหรับสอดใต้ที่นอนเพื่อป้องกันกำรเลื่อนของที่นอน ขณะใช้งำน
3.ขนำดของที่นอน 190x 90 x 11 cm.
4. มีลูกลม 17 ลอน สำมำรถถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงลอน 11cm
5. ที่นอนลมจะเป็นแบบใช้ปั๊มลมอัตโนมัติ
6.ลูกลมจะสลับยุบและพองตัวทุกๆ 10 นำทีเพื่อช่วยลดและกระจำยแรงกดทับ
7. รับน ้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 100 kg.
8. ปั๊มใช้ไฟ AC 220 V + 10% 50 Hz
9. CPR function ส้ำหรับกรณีต้องกำรปล่อยลมฉุกเฉิน
10. Quick connector ปลั๊กที่ต่อท่อลมกับตัวปั๊มใช้งำนง่ำย เสียบได้สะดวกรวดเร็ว พร้อม Transport cap หรือฝำปิดท่อลม กรณีต้องกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยโดยไม่ปล่อยลมออก
11. ไฟแสดง เมื่อเปิดปิดเครื่องปั๊ม
12. มีปุ่มปรับควำมดันอำกำศที่เครื่องปั๊ม
13. ผ้ำปูที่นอน 1 ผืน ท้ำจำกไนลอน พีวีซี
14. กระเป๋ำส้ำหรับพกพำ 1 ใบ
15. มีอะไหล่ลูกลอนแถม จ้ำนวน 1 ลอน